Uniswap 发起「激活协议治理」提案,赞成票比例为100%

uniswap 协议 提案 治理 2024-03-02 82

据 BlockBeats 报道,Uniswap 已发起「激活 Uniswap 协议治理」提案,目前赞成票的比例是 100%。投票将在这里 3 月 7 日结束,链上投票将在链上投票 3 月 8 日发布。此前,Uniswap 基金会发布「激活 Uniswap 协议治理」温度检查提案,建议升级协议,拟议变更包括:1. 升级 Uniswap 协议治理,协议费用无需许可和程序化收取;2. 将任何协议费用按比例分配给质押和委托其投票权 UNI 代币持有人;3. 允许治理继续控制核心参数:哪些池需要支付,以及成本大小。

相关推荐